•  cms retina.full cover

Overeenkomstig art. 85, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van

de PVV de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten en de

Commissaris van de Koning:

Flevoland heeft gemiddeld de meeste tienermoeders van Nederland

 

1. Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving op Omroep Flevoland

1 en van de

berichtgeving van het CBS

2 van 14 oktober jl. omtrent het onderwerp 'tienermoeders'?

2. Uit de CBS cijfers blijkt dat landelijk er een oververtegenwoordiging is van

tienermoeders met een niet westers allochtone komaf. Wat is het aandeel allochtone

moeders in de statistieken van Flevoland? (gesplitst naar etniciteit).

3. Ervan uitgaande dat het beeld in Flevoland niet in belangrijke mate afwijkt van het

landelijk beeld: Wat is volgens het college de reden dat er veel meer tienermoeders zijn

onder niet westerse allochtonen dan bij autochtonen in Flevoland? En op welke wijze

gaat dit college deze problematiek concreet te lijf?

4. Uit de CBS cijfers blijkt dat het geboortecijfer onder tienermoeders in Roemeniƫ en

Bulgarije dramatisch hoger is dan bij meisjes met een Surinaamse of Antilliaans/

Arubaanse achtergrond. Bent u voorbereid op de gevolgen van de te verwachte

toename van het aantal tienermoeders en de daarmee samenhangende problematiek

en waar blijkt dit uit? Verwacht dit college dat door de komst van Roemenen en

Bulgaren volgend jaar (die landen hebben gemiddeld het hoogste aantal tienermoeders

van Europa) ook in Flevoland het percentage nog verder gaat stijgen? Zo neen, waarom

niet?

5. Kunt u aangeven wat in financieel opzicht dit voor de Provincie Flevoland gaat

betekenen?

6. Heeft GS al een plan van aanpak gereed hoe deze problematiek bestreden gaat

worden? Zo nee, wanneer kunnen PS dit plan tegemoet zien?

Irene Joosse

PVV Flevoland

1

http://www.omroepflevoland.nl/Mobile?NewsId=106521

2

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/

2013/2013-3883-wm.htm

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 13 gasten en geen leden online