•  cms retina.full cover

Voorzitter,

Opnieuw doet de PVV een poging om tot een goed inhoudelijk debat te komen rondom het vraagstuk vluchtelingen. Vorige maand nam de heer Verbeek wel de ruimte om inhoudelijk te antwoorden op de gestelde vragen, maar de rest van de partijen in provinciale staten kwam met een vage collectieve mededeling waarin het debat werd geboycot. De PVV gaat ervan uit dat hedenavond wel alle partijen de handschoen oppakken en deelnemen aan dit interpellatiedebat.

Voorzitter, Nederland wordt nog steeds overspoeld door asielzoekers. Hoewel slechts een klein deel werkelijk afkomstig is uit oorlogsgebied heeft de zichzelf benoemde correcte kliek in Nederland het steevast over vluchtelingen. Dat kan, maar laten we dan wel spreken over economische vluchtelingen, die de PVV ziet als gelukszoekers. Deze zijn er slechts op uit om onze welvaart- en verzorgingsstaat uit te hollen. Geld dat is opgebracht door hardwerkende Nederlanders wordt door het beleid in Den Haag en in de EU, verkwanseld aan nepvluchtelingen. Deze groep is wat de PVV betreft niet welkom in Nederland.

Volgens recente cijfers komt maximaal 30% daadwerkelijk uit oorlogsgebied, maar ook deze groep vertoont een merkwaardig gedrag. I.p.v. in het eerste het beste veilige land te blijven, hebben deze mensen een onstuitbare drang naar West- en Noord-Europa. Blijkbaar geldt ook voor deze groep dat voorheen rijke landen als Nederland, Duitsland, Zweden, etc. wel heel aantrekkelijk zijn. Wat de PVV betreft worden vluchtelingen opgevangen in de eigen regio. In de omringende landen heerst dezelfde islamitische cultuur, die overigens door de PVV wordt gezien als ideologische terreur.

Voorlopig staan de grenzen nog wagenwijd open, dus heeft de PVV een aantal vragen voor de heer Verbeek in zijn hoedanigheid van rijksheer. Formeel gezien hoeft de heer Verbeek niet zijn handelen als rijksheer te verantwoorden, maar de PVV wil toch graag een aantal vragen stellen over opvang of noodopvang van nog eens minimaal 1.750 asielzoekers en hoopt op een inhoudelijke beantwoording.

  1. Bent u het met de PVV eens dat het goed zou zijn als u in de gesprekken met de burgemeesters en de minister over noodopvang ook weet wat de partijen in provinciale staten als vertegenwoordigers van de inwoners voor mening hierover hebben? En zo nee, waarom vindt u dat niet?
  2. De PVV is van mening dat de enorme toestroom van asielzoekers de inwoners van Flevoland fundamenteel gaat raken op het gebied van onderwijs, veiligheid, huisvesting, economisch terrein, etcetera. Bent u dit met de PVV eens of bent u een andere mening toegedaan? En zo ja, welke is dit?
  3. Naar mening van de PVV moeten vluchtelingen waar mogelijk worden opgevangen in de regio. Indien mensen toch ervoor kiezen om naar een veilig land te reizen, dan is het in de ogen van de PVV logisch dat zij in het eerste veilige land dat ze tegenkomen blijven zitten totdat zij kunnen terugkeren. Indien men door verschillende veilige landen doorreist naar Nederland en uiteindelijk Flevoland, is er volgens de PVV sprake van economische gelukszoekers en niet van vluchtelingen. Deelt u deze mening, en waarom niet?
  4. Momenteel is Flevoland procentueel gezien de 2e provincie wat betreft opvang van asielzoekers. Bent u het met de PVV eens dat Flevoland daarmee al meer dan voldoende heeft gedaan in opvang? En zo nee, waarom niet?

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 128 gasten en geen leden online