•  cms retina.full cover

Geachte Voorzitter van Provinciale Staten,
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van PVV Flevoland de volgende schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten inzake de berichtgeving over de conditie van de grote grazers in de Oostvaardersplassen.

 

1. Kan Gedeputeerde Staten aangeven wat de toegevoegde waarde is van de Heckrunderen in de Oostvaardersplassen t.o.v. de overige grote grazers? Zo nee, waarom niet?
2. Kan Gedeputeerde Staten de nut en noodzaak om de Heckrunderen te handhaven in de Oostvaardersplassen uitleggen? Zo nee, waarom niet?
3. Kan Gedeputeerde Staten uitleggen wat het verschil is, tussen de in het Statenvoorstel Literatuuronderzoek anticonceptie grote grazers Oostvaardersplassen benoemde “in het wild levende dieren”, t.o.v. “ gehouden wilde dieren”?
4. Is Gedeputeerde Staten het met de PVV fractie eens, dat het ingenomen standpunt in het Statenvoorstel Literatuuronderzoek anticonceptie grote grazers Oostvaardersplassen onder punt 2a voorbarig is omdat het aantal grote grazers nog lang niet het aantal dieren van de beoogde reset hebben bereikt. Zo nee waarom niet?
5. Kan Gedeputeerde Staten uitleggen hoe uitvoering gegeven gaat worden aan het gestelde aantal grote grazers conform rapport van Geel en het Beleidskader Beheer Oostvaardersplassen, nog voor de winter 20/21 begint?
6. In het Statenvoorstel, wordt regelmatig verwezen naar het vastgestelde Beleidskader Beheer Oostvaardersplassen. Kan Gedeputeerde Staten uitleggen of zij op koers ligt (d.d. april 2020) v.w.b. de uitvoering t.o.v. de papieren situatie? Zo nee, waarom niet?
7. Deelt Gedeputeerde Staten de mening van de PVV fractie, dat de thans gehanteerde Basis Conditie Score onnodig dierenleed in de hand werkt? Zo nee waarom niet?
8. Gedeputeerde Staten neemt het standpunt in, dat het Beleidskader Beheer Oostvaardersplassen niet hoeft te worden aangepast. Is Gedeputeerde Staten dan van mening, dat het huidige beleidskader Beheer Oostvaardersplassen een succes is? Zo ja, op basis waarvan?
9. Als financiën een drijfveer zijn om geen anti conceptie toe te passen, is het dan niet wenselijker om het aantal grote grazers te verminderen. Bijvoorbeeld om de Konik paarden tot het gewenste aantal door uitplaatsing en de Heckrunderen uit het gebied de Oostvaardersplassen te verwijderen? Zo nee waarom niet?
10. Jarenlang wordt er al geëxperimenteerd met de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Deelt u de mening van de PVV fractie dat dit nu moet stoppen, zodat het jarenlange dierenleed eindelijk eens tot een einde komt? Zo nee waarom niet?
11. Op 26 februari 2020, heeft de PVV tijdens de Provinciale Statenvergadering bij het onderdeel Vragenhalfuurtje vragen gesteld over het welzijn van de grote grazers. En dan met name over de slechte conditie waarin de grote grazers verkeerden. In de beantwoording van het College, was er volgens Gedeputeerde Staten niets aan de hand en was er voldoende te eten voor de grote grazers. Kan Gedeputeerde Staten dan verklaren waarom er dan sinds de beantwoording legaal wordt bijgevoerd?
12. Volgens Gedeputeerde Staten was er voldoende te eten voor de grote grazers en de Basis Conditie Score gaf geen reden tot zorg? Hoe moet de PVV fractie de beantwoording van Gedeputeerde Staten interpreteren gezien het bijvoeren van de Heckrunderen?
13. Ik herhaal de woorden van de inbreng van een inspreker: ”ook als je niet dood gaat van de honger, kun je wel honger lijden”. Is het niet de taak van de verantwoordelijke organisatie om dit te voorkomen, namelijk het onnodig laten lijden van de grote grazers? Zo nee, waarom niet?
14. Zijn de uitgangspunten zoals deze jaren geleden zijn vastgesteld, op basis van het rapport van Geel nog steeds toepasbaar? Zo ja op basis waarvan?
15. Kan Gedeputeerde Staten de vraag beantwoorden, hoeveel Heckrunderen er in het gebied van de Oostvaardersplassen rondlopen? Zo nee waarom niet?
16. Kan Gedeputeerde Staten aangeven, hoeveel grote grazers (herten, runderen en Konik paarden) de afgelopen winter zijn gestorven? Zo nee, waarom niet?
17. In het Beleidskader Beheer Oostvaardersplassen, is het hoofddoel realisatie van de Natura 2000 doelen voor de Vogelrichtlijnsoorten en realisatie van een door de mens als bijzonder ervaren en kwalitatief hoogwaardig natuurgebied dat een breed maatschappelijk draagvlak kent. Is Gedeputeerde Staten van mening dat dit hoofddoel bereikt kan worden met de bandbreedtes van het aantal en soorten grote grazers, zoals genoemd in het Beleidskader Beheer Oostvaardersplassen? En zo ja, wat is dan de onderbouwing hiervan?
18. Op 15 april 2020, heeft het College op vragen van de PVV fractie het volgende geantwoord: “de Konik paarden in de vangweide worden door Staatsbosbeheer behandeld als gehouden dieren. Bent u het eens met de conclusie van de PVV fractie, dat deze Konik paarden die afgezonderd, opgesloten en in een vangweide staan, gehouden dieren zijn en ook als zodanig behandeld moeten worden? Zo nee, waarom niet?
19. Klopt het dat de provincie daar dus geen verantwoordelijkheid meer voor draagt en dat deze Konik paarden vallen onder de Wet Dieren en niet langer onder de Wet Natuurbescherming?
20. Is Gedeputeerde Staten bereid om de Staten per kwartaal te informeren i.p.v. 1x per jaar, wat de stand van zaken is m.b.t. de uitvoering van het Beleidskader Beheer Oostvaardersplassen? Zo nee, waarom niet?

W. Boutkan
Fractievoorzitter
PVV Flevoland

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 23 gasten en geen leden online